เผยแพร่ความรู้งานวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน/ งานวิจัยพัฒนางานของโรงเรียน

  1. การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ โดยใช้โปรแกรม Excel และ SPSS


2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนคู่คิด (Think  pair Share)


3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์


4. การพัฒนาครูสู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่


5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนสอนแบบแผนผังความคิด (Concept mapping)
 
6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think pair Share) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        (ดูรายละเอียด งานวิจัยในชั้นเรียน คลิกตามชื่อเรื่องที่สนใจ ได้เลยนะคะ)
งานวิจัยและพัฒนา ... การทำผลงานครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
โดย รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


การวิจัยประเมินโครงการ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลดเอกสาร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น