วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น  (คลิกที่นี่)

2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

        -  สถิติและข้อมูล

        - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1 (การแจกแจงความถี่)

        - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2

3. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ลำดับและอนุกรม ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

         - เลขยกกำลัง

         - ลำดับและอนุกรม

          - ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน   

4. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ใน 3 มิติ แคลคูลัสเบื้องต้น

           - เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์

           - เวกเตอร์ใน 3 มิติ

           - แคลคูลัสเบื้องต้น

5. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม (คลิกที่นี่)

     และขอขอบคุณ เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ข้อสอบ o-net PAT1 ข้อสอบวิชาสามัญจาก http://www.rathcenter.com/