วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5
การประยุกต์เลขยกกำลังและอนุกรมเรขาคณิต  
"ดอกเบี่ยและมูลค่าของเงิน"

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562