กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อนวัตกรรม


ความรู้สถิติเบื้องต้น
        
        สถิติและข้อมูล ดาวน์โหลดเอกสาร        สถิติพื้นฐาน   ดาวน์โหลดเอกสาร           (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร

              (3) ค่ามาตรฐาน พื้นที่ใต้โค้ง การวิเคราะห์ถดถอย กำหนดการเชิงเส้น
                   ดาวน์โหลดเอกสาร

ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ แฟคทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่

          (1) กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  (กฎการนับเบื้องต้น)
               ดาวน์โหลดเอกสาร

             (2) แฟคทอเรียล   ดาวน์โหลดเอกสาร

          (3) วิธีเรียงสับเปลี่ยน  ดาวน์โหลดเอกสาร
          (4) วิธีจัดหมู่     ดาวน์โหลดเอกสาร


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะ ที่มีผลงาน มาเปนแบบอย่าง ขอให้มีความสุขมากนะค่ะ

    ตอบลบ